Děti a já

Aby medvědi netrhali děti

Ve starém zákoně je zaznamenaná krátká epizoda, kdy medvědice roztrhala 42 dětí. ( 2. Král. 2: 23 – 25) Zdálo by se, že tato epizoda je přiliš morbidní, než aby stálo za to nad ní přemýšlet…

Myslím, že si můžeme položit otázku, která se nabízí. Proč děti jednaly tak, jak jednaly? Proč se uchýlily k posmívání?  Mnohokrát slyšíme, že dnešní mládež je nevychovaná, nemá úctu a ničeho si neváží. Právě v těchto dnech, pod vlivem politiky, byl natočen klip s názvem „Přemluv bábu“, jako by staří lidé nebyli svéprávní. Na facebooku, pod názvem „Jejich revírem je Kaufland, jejich tempo je vražedné“,  je teď mnoho diskutérů, zaměřených na starou generaci, která nepřiměřeně ujídá ze společného krajíce a to na úkor mladé generace.              Stále více se také na školách řeší šikana. Na první pohled se skutečně může jevit, že odpovědnost leží na mladé generaci. Při hlubší analýze dojdeme k závěru, že děti z velké míry kopírují představený model.

V této souvislosti chci povzbudit ty, kteří přijali úkol rodičovský nebo pedagogický. Určitě nejde o zodpovědnost jednoduchou a nemám zaručený recept na úspěšnou výchovu. Máme však velký vzor v Božím slově. Z této učebnice mohou čerpat jak pedagogové, tak rodiče. Abychom mohli ovlivňovat druhé, tedy naše děti, potřebujeme být co nejvíce pod vlivem nebeského Otce. Nebojme se ukázat dětem příkladné modely jednání nejen z bible, ale také ze svého života. Děti sledují jak se vyjadřujeme k různým lidem, generacím, financím, duchovním věcem, církvi, atd. Můžeme mít bibli v pozlacené ořízce, pravidelně navštěvovat sobotní shromáždění, mít perfektně zpracované dětské učebnice, ale pokud naše děti neuvidí, že se podle daných pravidel chceme také řídit, zhodnotí to jako pokrytectví a nebudou mít touhu učit se od dospělých.

Bolestné je to, že naše děti mnohdy ještě neumí odhadnout důsledky svého jednání. Myslí si, že hřích není tak nebezpečný. Jenže důsledky se nevyhýbají ani dětem. Právě zde může zafungovat rodič či učitel, který na nebezpečí upozorní. Není to proto, že by chtěl děti strašit, ale proto, že je chce ochránit před medvědy. Cílem výchovy není uchránit děti před chybami, ale naučit je milovat Boha a své bližní. Pak se nemusíme bát, že přijde medvěd a připraví naše děti o věčný život.

„  Hospodine, prosím, pomoz nám při výchově našich dětí. Přejeme si stejně jako Ty, aby nepadly do spáru toho „medvěda“, zloděje věčného života. Dej, ať naše děti milujeme, jako ty jsi miloval nás…“

Karel Staněk